Meble ze stali nierdzewnejZobacz nasz KATALOG mebli ze stali nierdzewnej

Meble ze stali nierdzewnej to jeden z g��wnych element�w wyposa�enia kuchni w lokalu gastronomicznym. Jest tak przede wszystkim dlatego, �e s� one niezwykle trwa�e i zarazem �atwe w utrzymaniu w czysto�ci. Nie utrzymuj� si� na nich r�wnie� zapachy. U�ywane mi�dzy innymi jako blaty robocze, a dzi�ki wytrzyma�ej powierzchni mo�na na nich stawia� gor�ce naczynia i garnki, kt�re jej nie zniszcz� ani do niej nie przywr�, a w przypadku jej zabrudzenia szybko mo�na j� wyczy�ci�.

Co wa�ne, meble ze stali nierdzewnej nie wchodz� w interakcje z chemicznymi �rodkami czysto�ci czy produktami �ywno�ciowymi. S� tak�e odporne na r�nego typu uszkodzenia, np. mechaniczne czy chemiczne albo pod wp�ywem wysokiej temperatury.

W naszej ofercie posiadamy szeroki asortyment mebli technologicznych renomowanej firmy Dora Metal. sto�y ze stali nierdzewnejSto�y robocze ze stali nierdzewnej to podstawowy element wyposa�enia ka�dej kuchni w lokalu gastronomicznym. S�u�� przede wszystkim do wst�pnej obr�bki �ywno�ci i pomagaj� w organizacji przestrzeni roboczej, dedykowanej dla poszczeg�lnych etap�w przygotowania potraw.

Szafy i rega�y w naszej ofercie przeznaczone s� do r�nych cel�w. Oferujemy szafy przelotowe, s�u��ce do usprawnienia logistyki w zakresie czyszczenia naczy� i wydawania posi�k�w. Mamy r�wnie� szafy i rega�y magazynowe, kt�re pomog� zorganizowa� przestrze� w zakresie przechowywania. Z kolei p�ki wisz�ce to dodatkowa przestrze�, dzi�ki kt�rej najpotrzebniejsze akcesoria i produkty s� zawsze pod r�k�.

W�r�d w�zk�w, znajdziecie Pa�stwo w�zki transportowe, platformowe, do transportu skrzynek, kelnerskie, z szafk�, do transportu talerzy, pojemnik�w, termos�w, pomocniki kelnerskie i wiele innych, kt�re pomog� w jeszcze lepszej organizacji zaplecza gastronomicznego i dystrybucji gotowych potraw.

zlewozmywaki ze stali nierdzewnejPonadto w ofercie Krak Gastro nie mog�o zabrakn�� zlewozmywak�w i okap�w. W pierwszej kategorii znajduj� si� mi�dzy innymi sto�y ze zlewem, wykonane z najlepszej jako�ci stali nierdzewnej, kt�re dzi�ki swoim w�a�ciwo�ciom, pomog� w wygodnym i szybkim zorganizowaniu i zarz�dzaniu procesami czyszczenia naczy�. Dost�pne modele, dzi�ki r�nym wariantom wyposa�enia i budowy pomog� dostosowa� produkt do wymaga� i potrzeb konkretnego lokalu.

okapy ze stali nierdzewnejNa zapleczu kuchennym produkowana jest du�a ilo�� ciep�a, zapach�w, pary wodnej i dymu. Okapy gastronomiczne s� niezb�dnym elementem wyposa�enia lokalu gastronomicznego mi�dzy innymi dlatego, �e pozwalaj� unikn�� wydostawania si� tych czynnik�w z kuchni do cz�ci jadalnej, co mog�oby obni�y� komfort spo�ywania przygotowanych potraw przez klient�w. W naszej ofercie znajdziecie Pa�stwo szeroki wyb�r okap�w, wraz z wyposa�eniem dodatkowym.