Piece konwekcyjno paroweZobacz nasz KATALOG piecy konwekcynjo parowych

Piece konwekcyjno parowe Piece konwekcyjno parowe to podstawowe wyposa�enie kuchni ka�dego nowoczesnego lokalu gastronomicznego. Pozwalaj� one na przygotowanie wielu da� w kr�tkim czasie. Mo�na w nich przyrz�dza� jednocze�nie r�ne potrawy bez niebezpiecze�stwa, �e przesi�kn� one swoimi zapachami.

Dodatkowa ich zalet� jest fakt, �e dzi�ki dzia�aniu pary, potrawy w nich przygotowane zachowuj� warto�ci od�ywcze i nie trac� kolor�w, a ich masa i obj�to�� zmniejsza si� jedynie w nieznacznym stopniu.

Wartym podkre�lenia jest r�wnie�, �e piece konwekcyjno parowe s� wielofunkcyjne i niezwykle wydajne i bardzo energooszcz�dne, gdy� zu�ywaj� oko�o 30% mniej energii ni� piece tradycyjne. Kolejnymi zaletami tych piec�w jest niskie wykorzystanie t�uszczu - nawet do 95% w por�wnaniu z tradycyjnym sprz�tem! S� r�wnie� bardzo ma�o awaryjne.

Umo�liwiaj� nie tylko gotowanie, ale r�wnie� pieczenie, gotowanie i pieczenie niskotemperaturowe, sma�enie bezt�uszczowe, grillowanie, duszenie, blanszowanie i odgrzewanie potraw.

Dzia�anie pieca konwekcyjno parowego oparte jest na poruszaj�cym si� w komorze pieca gor�cym powietrzu. Urz�dzenie wyposa�one jest w filtry, kt�re oczyszczaj� powietrze z drobinek t�uszczu, a nast�pnie ponownie wt�aczaj� je przez zamontowane wentylatory. To dzi�ki odt�uszczaniu i poziomej cyrkulacji powietrza zapachy potraw nie przenikaj� si�, a temperatura jest r�wnomierna. Dodatkowo, wytwarzana w piecu para wodna wp�ywa na przyspieszenie obr�bki termicznej potraw i zapobiega ich wysuszaniu na skutek utraty wilgoci.

Do niekt�rych modeli piec�w konwekcyjno parowych (o mniejszych gabarytach) niezb�dne b�d� podstawy, natomiast ka�dy model wymaga r�wnie� zamontowania okapu nad piecem, a w przypadku gdy woda uzdatniona nie jest dost�pna z sieci, r�wnie� uzdatniacz do wody.

W ofercie Krak Gastro znajduj� si� piece konwekcyjno parowe firmy MKN z czterech linii: MagicPilot, Classic, Compact oraz Junior. Piece MagicPilot dost�pne w wersji elektrycznej, natomiast pozosta�e serie oferuj� modele zar�wno elektryczne, jak i gazowe.