Zmywarko wyparzarki gastronomiczneZobacz nasz KATALOG zmywarek i wyparzarek

Utrzymanie porz�dku i czysto�ci w kuchni to podstawa dobrze prosperuj�cej gastronomii. Dlatego te� szczeg�ln� uwag� powinno si� po�wi�ci� wyborowi odpowiedniego sprz�tu myj�cego, jak na przyk�ad zmywarko wyparzarki gastronomiczne. Urz�dzenia te s� wr�cz niezb�dnym elementem wyposa�enia kuchni w lokalu gastronomicznym. Pozwalaj� nie tylko na automatyzacj� niekt�rych etap�w czyszczenia naczy�, ale r�wnie� oszcz�dzaj� czas, wod�, energi� i �rodki chemiczne.

Zmywaro wyparzarki gastronomiczneZastawa sto�owa to co�, na co klienci zwracaj� szczeg�ln� uwag�. W ko�cu nikt nie lubi je�� z brudnego talerza. Z tego te� powodu powinno si� przywi�za� du�� uwag� zmywarkom, kt�re szybko umyj� naczynia i pozostawi� je b�yszcz�ce i idealne. Funkcja wyparzania jest r�wnie� bardzo wa�na, gdy� pozwala zdezynfekowa� naczynia. Jest to istotne zw�aszcza ze wzgl�du na przestrzeganie norm sanitarnych.

Aktualnie, dost�pne na rynku zmywarko wyparzarki gastronomiczne pozwalaj� w niezwykle kr�tkim czasie - nawet 60 sekund! - umy� i wyparzy� naczynia, co daje nawet 1500 szklanek lub ponad 1000 talerzy w godzin�.

W naszej ofercie posiadamy urz�dzenia firmy MEIKO, przeznaczone do czyszczenia okre�lonego typu naczy�. Taki podzia� jest bardzo wygodny i pozwala na optymalizacj� czasu po�wi�canego na za�adunek i roz�adunek urz�dzenia, bez konieczno�ci sortowania naczy� na tym etapie.

W ofercie Krak Gastro znajduj� si� nast�puj�ce typy zmywarek:

  • zmywarko wyparzarki frontowe do szk�a i naczy� - idealne do szybkiego oczyszczenia np. szklanek i talerzy, dzi�ki wbudowanej funkcji wyparzania pozwol� na zachowanie maksymalnej czysto�ci zastawy.
  • zmywarki kapturowe na jeden i dwa kosze - wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone s� do mycia zastawy sto�owej, jak r�wnie� tac, garnk�w i patelni. Cechuj� si� prostota obs�ugi i nie wymagaj� du�ej ingerencji ze strony personelu.
  • zmywarki uniwersalne do koszy, gar�w i tac - du�e zmywarki, kt�re pomieszcz� nawet najwi�ksze garnki i elementy zastawy oraz wyposa�enia kuchennego.
  • zmywarki tunelowe - z transporterem koszowym lub ta�mowym, wykonane ze stali nierdzewnej. Zbudowane z kom�r lub modu��w pe�ni�cych okre�lone funkcje w procesie zmywania, pozwalaj� na szybkie i skuteczne oczyszczenie naczy� przy jednoczesnej oszcz�dno�ci energii.


Ponadto, oferujemy zmywarki do p�ukania sa�at i warzyw, kt�re pozwol� na ich dok�adne i wygodne oczyszczenie, a przy tym du�� oszcz�dno�� czasu oraz wody i energii.